REGULAMIN  WYPOŻYCZANIA, UDOSTĘPNIANIA  PODRĘCZNIKÓW  I  MATERIAŁÓW  EDUKACYJNYCH   ORAZ  PRZEKAZANIA  MATERIAŁÓW  ĆWICZENIOWYCH  UCZNIOM  ZESPOŁU  SZKÓŁ  OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 W OLSZTYNIE  W  ROKU SZKOLNYM  2016/2017

 § 1

Ilekroć w Regulaminie mowa o:


1.       szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 25 w Olsztynie oraz Gimnazjum Nr 9 w Olsztynie;

2.      uczniu – należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny ujętego
w księdze uczniów szkoły;

3.      organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Olsztyn.

§ 2

Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne mające postać papierową wraz z załącznikami stanowiącymi ich integralną część (np. płyty CD/DVD, mapy).

1.      Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.

2.      Podręcznik do nauczania zintegrowanego i języka angielskiego dla klas I, II i III oraz
IV i V Szkoły Podstawowej Nr 25 w Olsztynie są własnością organu prowadzącego szkołę.

3.      Podręczniki i materiały edukacyjne dla klas I i II Gimnazjum Nr 9 w Olsztynie
są własnością organu prowadzącego szkołę.

§ 3

 

1.       Dodatkowe komplety podręczników i materiałów edukacyjnych są przechowywane
w bibliotece szkolnej.

2.      W przypadku, gdy uczeń przenosi się z innej szkoły w trakcie roku szkolnego, w nowej szkole do czasu zakupu dla niego przez szkołę podręczników lub materiałów edukacyjnych, korzysta on z dodatkowego kompletu podręczników lub materiałów edukacyjnych.

 § 4

 

1.       Podręczniki i materiały edukacyjne wypożyczane są na okres zajęć dydaktyczno-wychowawczych na początku roku szkolnego i zwracane nie później niż na dwa tygodnie przed zakończeniem zajęć edukacyjnych (tj. do 09.06.2017 r.).

2.      Podręczniki i materiały edukacyjne podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej
w przypadku skreślenia ucznia z księgi uczniów, przeniesienia ucznia do innej szkoły
lub w przypadku innych zdarzeń losowych niezwłocznie po zaistnieniu wymienionego wyżej zdarzenia.

3.      Wypożyczenie oraz zwrot podręczników i materiałów edukacyjnych jest rejestrowany
w komputerowej bazie użytkowników prowadzonej przez bibliotekę szkolną.

§ 5

 

1.       Uczeń oraz rodzic lub opiekun prawny ucznia przed wypożyczeniem używanych podręczników i materiałów edukacyjnych ma obowiązek sprawdzić ich stan,
a ewentualne uszkodzenia natychmiast zgłosić wychowawcy oddziału.

2.      Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe wydawane
są za pokwitowaniem rodzicom lub opiekunom prawnym ucznia na zebraniu z rodzicami lub w innym terminie ustalonym z wychowawcą oddziału.

§ 6

 

1.       Po otrzymaniu podręczników lub materiałów edukacyjnych uczeń jest zobowiązany
do ich obłożenia w sposób nie uszkadzający ich okładki oraz kodów kreskowych
oraz dbania o ich stan przez cały okres użytkowania.

2.      Zabrania się w szczególności wyrywania kartek, dokonywania jakichkolwiek wpisów
i notatek w podręcznikach lub materiałach edukacyjnych, z zastrzeżeniem ust. 3

3.      Dopuszcza się używanie ołówka w celu zaznaczenia np. pracy domowej, jednak przed zwrotem podręczników lub materiałów edukacyjnych uczeń powinien usunąć wszystkie wpisy.

§ 7

 

1.       Rodzice lub opiekunowie prawni ucznia zobowiązani są zwrócić wypożyczone podręczniki i materiały edukacyjne do biblioteki szkolnej.

2.      Zwracane podręczniki i materiały edukacyjne nie powinny nosić śladów zużycia większych niż wskazujące na ich normalne używanie.

3.      Za znaczne zużycie podręcznika lub materiału edukacyjnego uznaje się w szczególności popisanie, porysowanie, zalanie, liczne bądź rozległe plamy, podarcie, brak kartek
oraz inne uszkodzenia utrudniające dalsze użytkowanie podręcznika lub materiału edukacyjnego.

4.      Dołączone do podręczników lub materiałów edukacyjnych płyty CD/DVD, mapy, plansze, itd. stanowią integralną część podręczników lub materiałów edukacyjnych
(nie mogą być oddzielnie wypożyczane, ani oddzielnie zwracane).

5.      W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia w terminie określonym
w § 4 ust. 1 lub ust. 2 wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych rodzice lub prawni opiekunowie ucznia są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowych podręczników lub materiałów edukacyjnych zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.

6.      Zagubienie bądź zniszczenie płyty CD/DVD lub innych załączników stanowiących integralną część podręcznika lub materiału edukacyjnego skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiału edukacyjnego.

7.      Przypadki zagubienia podręcznika lub materiału edukacyjnego w ciągu roku szkolnego należy niezwłocznie zgłosić wychowawcy oraz pracownikowi biblioteki szkolnej. Utracony egzemplarz zostanie zamówiony przez szkołę. Koszt ponosi rodzic lub opiekun prawny ucznia, wpłacając wartość podręcznika na wskazany przez szkołę numer rachunku bankowego.

 

Załącznik  do Regulaminu  wypożyczania, udostępniania  podręczników  i materiałów  edukacyjnych  oraz  przekazania  materiałów  ćwiczeniowych  uczniom  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie  w  roku  szkolnym  2016/2017

                                                                                                         

Cennik

 I. Podstawa prawna:

Art. 22ak ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty stanowi, że w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika szkoła podstawowa może żądać
od rodziców/opiekuna prawnego zwrotu kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I-III szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty, określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra. Kwota zwrotu stanowi dochód budżetu państwa.

 Koszt podręcznika:

 - Nasz elementarz do klasy I szkoły podstawowej – 4,34 zł

Wpłaty należy dokonać na rachunek dochodów Ministerstwa Edukacji Narodowej obsługiwany przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie, numer rachunku 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000. W treści przelewu należy wpisać: „ zwrot za podręcznik klasa ……., część ……” (podając numer części).

Potwierdzenie zapłaty należy dostarczyć do biblioteki.

Pozostałe materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe nie uwzględnione w spisie w razie uszkodzenia lub zagubienia należy odkupić we własnym zakresie.

 II. Podstawa prawna:

Art. 22ak ust. 2 i 3 pkt. 1 ustawy o systemie oświaty stanowi iż szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa dyrektor szkoły, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych szkoła podstawowa i gimnazjum może żądać
od rodziców/opiekuna prawnego ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.

 Koszt podręcznika:

 

1.      Do języka angielskiego klasa I, II, III szkoły podstawowej  

- Smileys 1, 2, 3 - 24,75 zł

2.      Do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie IV szkoły podstawowej :

 

tytuł podręcznika

cena

Język polski. Między nami

21,90 zł

Matematyka 4 z plusem

21,90 zł

My i historia

21,20 zł

Tajemnice przyrody

21,20 zł

Lekcja muzyki

  7,30 zł

Do dzieła! Podręcznik do plastyki

  7,30 zł

Jak to działa? Podręcznik do zajęć technicznych

  9,50 zł

Lubię to! Podręcznik do zajęć komputerowych

  7,30 zł

Evolution plus

21,00 zł

Zwrot kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego zakupionego przez szkołę
ze środków dotacji celowej stanowi dochód szkoły/jednostki samorządu terytorialnego. Wpłaty należy dokonać zgodnie z wystawioną notą obciążeniową na rachunek dochodów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie,  numer rachunku  23 1030 1218 0000 0000 9044 1035. W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik do ……..  klasa ……..”.

Potwierdzenie zapłaty należy dostarczyć do biblioteki szkolnej.

1. Do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie V szkoły podstawowej :

 

tytuł podręcznika

cena

Język polski. Między nami

21,90 zł

Matematyka 5 z plusem

21,90 zł

My i historia

21,20 zł

Tajemnice przyrody

21,20 zł

Lekcja muzyki

  7,30 zł

Do dzieła! Podręcznik do plastyki

  7,30 zł

Jak to działa? Podręcznik do zajęć technicznych

  9,50 zł

Lubię to! Podręcznik do zajęć komputerowych

  7,30 zł

Evolution plus

21,00 zł

Zwrot kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego zakupionego przez szkołę
ze środków dotacji celowej stanowi dochód szkoły/jednostki samorządu terytorialnego. Wpłaty należy dokonać zgodnie z wystawioną notą obciążeniową na rachunek dochodów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie,  numer rachunku  23 1030 1218 0000 0000 9044 1035. W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik do ……..  klasa ……..”.

Potwierdzenie zapłaty należy dostarczyć do biblioteki szkolnej.

 

1.      Do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie I gimnazjum:

tytuł podręcznika

cena

Język polski. Między nami

24,70 zł

Matematyka

24,70 zł

Śladami przeszłości

23,10 zł

Planeta Nowa 1

23,10 zł

Puls życia 1

23,10 zł 

Chemia Nowej Ery 1

23,10 zł

Gra muzyka

  8,20 zł

Sztuka tworzenia

  8,20 zł

New Voices

27,00 zł

Meine Deutschtour 1

23,10 zł

Matematyka 1: zbiór zadań

  8,10 zł

Chemia w zadaniach

  8,00 zł

Spotkania z fizyką cz. 1

11,55 zł

Spotkania z fizyką cz. 2

11,55 zł

Zwrot kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego zakupionego przez szkołę
ze środków dotacji celowej stanowi dochód szkoły/jednostki samorządu terytorialnego. Wpłaty należy dokonać zgodnie z wystawioną notą obciążeniową na rachunek dochodów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie,  numer rachunku  23 1030 1218 0000 0000 9044 1035. W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik do ……..  klasa ……..”.

Potwierdzenie zapłaty należy dostarczyć do biblioteki szkolnej.

 

1.      Do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie II gimnazjum:

 

tytuł podręcznika

cena

Język polski. Między nami

23,10 zł

Matematyka z plusem 2

24,10 zł

Śladami przeszłości 2

23,10 zł

Planeta Nowa 2, 3

24,10 zł

Puls życia 2

24,10 zł

Chemia Nowej Ery 2

24,10 zł

New Voices 2, 3

23,10 zł

Meine Deutschtour 2

23,10 zł 

Spotkania z fizyką cz. 3

22,10 zł

Dziś i jutro kl.1-3

12,50 zł

Zwrot kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego zakupionego przez szkołę
ze środków dotacji celowej stanowi dochód szkoły/jednostki samorządu terytorialnego. Wpłaty należy dokonać zgodnie z wystawioną notą obciążeniową na rachunek dochodów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie,  numer rachunku  23 1030 1218 0000 0000 9044 1035. W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik do ……..  klasa ……..”.

Potwierdzenie zapłaty należy dostarczyć do biblioteki szkolnej.

 

 

           
Utworzono za pomocą Mozello – to najłatwiejszy sposób tworzenia witryn internetowych.

 .
Darmowy licznik odwiedzin