ZWROT PODRĘCZNIKÓW DO BOBLIOTEKI SZKOLNEJ
W DNIACH 04 - 12 CZERWCA 2019r.


Wychowawcy:

- informują uczniów o terminie zwrotu podręczników z odpowiednim wyprzedzeniem;

- zbierają od uczniów podręczniki całymi kompletami przed oddaniem do biblioteki (przyjmowane będą tylko całe komplety);

- sprawdzają stan podręczników - podręczniki zniszczone przez zalanie, pomazane, porwane, posklejane nie będą przyjmowane;

- dopilnowują, aby z podręczników uczniowie usunęli wszystkie zbędne kartki, notatki;

- dopilnowują, aby uczniowie zdjęli z podręczników wszystkie okładki;

 ZWROT PODRĘCZNIKÓW W OBECNOŚCI WYCHOWAWCY WEDŁUG NASTĘPUJĄCEGO HARMONOGRAMU:

Klasy I - III

Ia -7.06 (pt.) - 5 lekcja

IIa - 11.06 (wt.) -     1 lekcja

IIIa - 7.06 (pt.) -  2 lekcja

Ib - 12.06 (śr.) -    1 lekcja

IIb - 10.06 (pon.) -  3 lekcja

IIIb - 11.06 (wt.) -  4 lekcja

Ic - 10.06 (pon.) -   6 lekcja

IIc - 10.06 ( pon.) -  3 lekcja

IIIc - 4.06 (wt.) -  3 lekcja

Id - 7.06 (pt.) - 5 lekcja

IId - 11.06 (wt.) -   5 lekcja

IIId - 4.06 (wt.) - 1 lekcja

Ie - 5.06 (śr.) - 1 lekcja

IIe - 11.06 (wt.) -  6 lekcja

 

If - 5.06 (śr.) - 2 lekcja

IIf - 12.06 (śr.) -   1 lekcja

 

 

IIg - 11.06 ( wt.) -  7 lekcja

 

Klasy IV - V

IVa - 6.06 (czw.) - 5 lekcja

Va - 4.06 (wt.) - 2 lekcja

IVb - 6.06 (czw.) - 3 lekcja

Vb - 10.06 (pon.) - 5 lekcja

IVc - 4.06 (wt.) - 5 lekcja

Vc - 5.06 (śr.) - 4 lekcja

IVd - 4.06 (śr.) - 5 lekcja

Vd - 5.06 (śr.) - 3 lekcja

IVe - 6.06 (czw.) - 3 lekcja

Ve - 4.06 (wt.) - 2 lekcja

IVf - 6.06 (czw.) - 2 lekcja

Vf - 11.06 (wt.) - 4 lekcja

IVg - 6.06 (czw.) - 4 lekcja

Vg - 6.06 (czw.) - 1 lekcja

IVh - 4.06 (wt.) - 4 lekcja

 

IVi - 6.06 (czw.) - 5 lekcja

 

 Klasy VI - VIII

VIa - 10.06 (pon.) -  1 lekcja

VIIa - 7.06 (pt.) -  3 lekcja

VIIIa - 7.06 (pt.) - 6 lekcja

VIc - 4.06 (wt.) -    7 lekcja

VIIb - 7.06 (pt.) -   4 lekcja

VIIIb - 7.06 (pt.) -  6 lekcja

VId - 10.06 (pon.) -    2 lekcja

VIIc - 7.06 (pt.) -  1 lekcja

VIIIc - 7.06 (pt.) -   3 lekcja

VIe - 10.06 (pon.) -  4 lekcja

VIId - 11.06 (wt.) -   3 lekcja

VIIId - 12.06 (śr.) -  3 lekcja

 

 

VIIIe - 12.06 (śr.) -  5 lekcja

 Wszyscy nauczyciele proszeni są o dokładne sprawdzenie sal lekcyjnych i przekazanie uczniom należących do nich podręczników.

                                                                                          Nauczyciele biblioteki

                                                                 LISTA_PODRECZNIKOW_z_cenami-1.docx

                                                                    ********************************

REGULAMIN  WYPOŻYCZANIA, UDOSTĘPNIANIA  PODRĘCZNIKÓW  I  MATERIAŁÓW  EDUKACYJNYCH   ORAZ  PRZEKAZANIA  MATERIAŁÓW  ĆWICZENIOWYCH  UCZNIOM  ZESPOŁU  SZKÓŁ  OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 W OLSZTYNIE  W  ROKU SZKOLNYM  2017/2018

          § 1 Ilekroć w Regulaminie mowa o:

1.       szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 25 w Olsztynie oraz IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi z Oddziałami Gimnazjalnymi z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie;

2.      uczniu – należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny ujętego w księdze uczniów szkoły;

3.      organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Olsztyn.

       § 2. Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne mające postać papierową wraz z załącznikami stanowiącymi ich integralną część (np. płyty CD/DVD, mapy).

1.      Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.

2.      Podręczniki dla klas I, II, III, IV, V, VI i VII Szkoły Podstawowej Nr 25 w Olsztynie oraz IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi z Oddziałami Gimnazjalnymi z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie są własnością organu prowadzącego szkołę.

      § 3. Dodatkowe komplety podręczników i materiałów edukacyjnych są przechowywane w bibliotece szkolnej.

1. W przypadku, gdy uczeń przenosi się z innej szkoły w trakcie roku szkolnego, w nowej szkole do czasu zakupu dla niego przez szkołę podręczników lub materiałów edukacyjnych, korzysta on z dodatkowego kompletu podręczników lub materiałów edukacyjnych.

       § 4. Zasady wypożyczania i zwrotu podręczników i materiałów edukacyjnych.

1.       Rodzice lub opiekunowie prawni ucznia zobowiązani są zwrócić wypożyczone podręczniki i materiały edukacyjne do biblioteki szkolnej.

2. Podręczniki i materiały edukacyjne wypożyczane są na okres zajęć dydaktyczno-wychowawczych na początku roku szkolnego i zwracane nie później niż na dwa tygodnie przed zakończeniem zajęć edukacyjnych (tj. do 08.06.2018 r.).

3. Zwracane podręczniki i materiały edukacyjne nie powinny nosić śladów zużycia większych niż wskazujące na ich normalne używanie.

4. Za znaczne zużycie podręcznika lub materiału edukacyjnego uznaje się w szczególności popisanie, porysowanie, zalanie, liczne bądź rozległe plamy, podarcie, brak kartek oraz inne uszkodzenia utrudniające dalsze użytkowanie podręcznika lub materiału edukacyjnego.

5. Dołączone do podręczników lub materiałów edukacyjnych płyty CD/DVD, mapy, plansze, itd. stanowią integralną część podręczników lub materiałów edukacyjnych (nie mogą być oddzielnie wypożyczane, ani oddzielnie zwracane).

6. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia w terminie określonym w § 4 ust. 1 lub ust. 2 wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych rodzice lub prawni opiekunowie ucznia są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowych podręczników lub materiałów edukacyjnych zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.

7. Zagubienie bądź zniszczenie płyty CD/DVD lub innych załączników stanowiących integralną część podręcznika lub materiału edukacyjnego skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiału edukacyjnego.

8. Przypadki zagubienia podręcznika lub materiału edukacyjnego w ciągu roku szkolnego należy niezwłocznie zgłosić wychowawcy oraz pracownikowi biblioteki szkolnej. Utracony egzemplarz zostanie zamówiony przez szkołę. Koszt ponosi rodzic lub opiekun prawny ucznia, wpłacając wartość podręcznika na wskazany przez szkołę numer rachunku bankowego.

9. Podręczniki i materiały edukacyjne podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku skreślenia ucznia z księgi uczniów, przeniesienia ucznia do innej szkoły lub w przypadku innych zdarzeń losowych niezwłocznie po zaistnieniu wymienionego wyżej zdarzenia.

10. Wypożyczenie oraz zwrot podręczników i materiałów edukacyjnych jest rejestrowany w komputerowej bazie użytkowników prowadzonej przez bibliotekę szkolną.

11. Uczeń oraz rodzic lub opiekun prawny ucznia przed wypożyczeniem używanych podręczników i materiałów edukacyjnych ma obowiązek sprawdzić ich stan, a ewentualne uszkodzenia natychmiast zgłosić wychowawcy oddziału.

12. Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe wydawane są za pokwitowaniem rodzicom lub opiekunom prawnym ucznia na zebraniu z rodzicami lub w innym terminie ustalonym z wychowawcą oddziału.

      § 5. Zasady korzystania z wypożyczonych podręczników.

1.  Po otrzymaniu podręczników lub materiałów edukacyjnych uczeń jest zobowiązany do ich obłożenia w sposób nie uszkadzający ich okładki oraz kodów kreskowych oraz dbania o ich stan przez cały okres użytkowania.

2.      Zabrania się w szczególności wyrywania kartek, dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach lub materiałach edukacyjnych, z zastrzeżeniem ust. 3

3.      Dopuszcza się używanie ołówka w celu zaznaczenia np. pracy domowej, jednak przed zwrotem podręczników lub materiałów edukacyjnych uczeń powinien usunąć wszystkie wpisy.

      § 7. Załącznik  do Regulaminu  wypożyczania, udostępniania  podręczników  i materiałów  edukacyjnych  oraz  przekazania  materiałów  ćwiczeniowych  uczniom  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie  w  roku  szkolnym  2017/2018

                                                                                                         

 I. Podstawa prawna:

Art. 22ak ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty stanowi, że w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika szkoła podstawowa może żądać od rodziców/opiekuna prawnego zwrotu kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I-III szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty, określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra. Kwota zwrotu stanowi dochód budżetu państwa.

 

 II. Podstawa prawna:

Art. 22ak ust. 2 i 3 pkt. 1 ustawy o systemie oświaty stanowi iż szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa dyrektor szkoły, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych szkoła podstawowa i gimnazjum może żądać od rodziców/opiekuna prawnego ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.

W przypadku zgubienia lub zniszczenia podręcznika do klasy I, II lub III szkoły podstawowej

 prosimy o niezwłoczne zgłoszenie się do biblioteki szkolnej!!!

Koszty podręczników:

  * Elementarz odkrywców- zestaw podręczników do klasy I:  49,50 zł

                Podręcznik część 1,2,3,4:   po 8, 00 zł
                Matematyka część 1:   9,00 zł;   część 2: 8,50 zł

                 Smileys 1- 24,75 zł

 * Materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe do klasy II i II w razie uszkodzenia lub zagubienia należy odkupić we własnym zakresie. Nie dotyczy podręcznika do języka angielskiego !

 * Język angielski klasaII, III szkoły podstawowej  

     Smileys- 2, 3 - 24,75 zł

Zwrot kosztu zakupu podręcznika do języka angielskiego zakupionego przez szkołę
ze środków dotacji celowej stanowi dochód szkoły/jednostki samorządu terytorialnego. Wpłaty należy dokonać zgodnie z wystawioną notą obciążeniową na rachunek dochodów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie,  numer rachunku  86 1020 3541 0000 5102 0291 6344. W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik do ……..  klasa ……..”.

 * Do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie IV szkoły podstawowej :

tytuł podręcznika

cena

Język polski. Między nami

21,90 zł

Matematyka 4 z kluczem

             część 1    

             część 2                            

  

10,95 zł 

10,95 zł

Wczoraj i dziś. Historia

21,20 zł

Tajemnice przyrody

21,20 zł

Lekcja muzyki

  7,00 zł

Plastyka 4

   8,10 zł

Jak to działa? Podręcznik do zajęć technicznych

   8,10 zł

Lubię to! Podręcznik do zajęć komputerowych

   8,00 zł

Express FLASH

21,00 zł

Zwrot kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego zakupionego przez szkołę
ze środków dotacji celowej stanowi dochód szkoły/jednostki samorządu terytorialnego. Wpłaty należy dokonać zgodnie z wystawioną notą obciążeniową na rachunek dochodów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie,  numer rachunku  86 1020 3541 0000 5102 0291 6344. W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik do ……..  klasa ……..”.

Potwierdzenie zapłaty należy dostarczyć do biblioteki szkolnej.

3. Do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie V szkoły podstawowej :

tytuł podręcznika

cena

Język polski. Między nami

21,90 zł

Matematyka 5 z plusem

21,90 zł

My i historia

21,20 zł

Tajemnice przyrody

21,20 zł

Lekcja muzyki

  7,00 zł

Do dzieła! Podręcznik do plastyki

  7,00 zł

Jak to działa? Podręcznik do zajęć technicznych

  9,40 zł

Lubię to! Podręcznik do zajęć komputerowych

  8,00 zł

Evolution plus

21,00 zł

Zwrot kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego zakupionego przez szkołę
ze środków dotacji celowej stanowi dochód szkoły/jednostki samorządu terytorialnego. Wpłaty należy dokonać zgodnie z wystawioną notą obciążeniową na rachunek dochodów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie,  numer rachunku  86 1020 3541 0000 5102 0291 6344. W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik do ……..  klasa ……..”.

Potwierdzenie zapłaty należy dostarczyć do biblioteki szkolnej.

 1. Do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie VI szkoły podstawowej :

tytuł podręcznika

cena

Język polski. Między nami

21,90 zł

Matematyka 6 z plusem

21,90 zł

My i historia

21,20 zł

Tajemnice przyrody

21,20 zł

Lekcja muzyki

  7,00 zł

Do dzieła! Podręcznik do plastyki

  7,00 zł

Jak to działa? Podręcznik do zajęć technicznych

  9,40 zł

Lubię to! Podręcznik do zajęć komputerowych

  8,00 zł

Evolution plus

21,00 zł

Zwrot kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego zakupionego przez szkołę
ze środków dotacji celowej stanowi dochód szkoły/jednostki samorządu terytorialnego. Wpłaty należy dokonać zgodnie z wystawioną notą obciążeniową na rachunek dochodów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie,  numer rachunku  86 1020 3541 0000 5102 0291 6344. W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik do ……..  klasa ……..”.

Potwierdzenie zapłaty należy dostarczyć do biblioteki szkolnej.

1. Do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie VII szkoły podstawowej :

tytuł podręcznika

cena

Język polski. Między nami

25,00 zł

Matematyka 7 z kluczem

25,20 zł

Historia. Wczoraj i dziś

24,50 zł

Biologia. Puls życia

25,00 zł

Chemia Nowej Ery25,00 zł

To jest fizyka 7

 23,00 zł
Geografia. Planeta Nowa 7 25,00 zł

Lekcja muzyki

 9,00 zł

Lubię to! Informatyka

10,00 zł

Plastyka 8,60 zł 

Express FLASH cz. 4

23,40 zł

 Meine Deutschtour 723,40 zł 

Zwrot kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego zakupionego przez szkołę
ze środków dotacji celowej stanowi dochód szkoły/jednostki samorządu terytorialnego. Wpłaty należy dokonać zgodnie z wystawioną notą obciążeniową na rachunek dochodów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie,  numer rachunku  86 1020 3541 0000 5102 0291 6344. W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik do ……..  klasa ……..”.

Potwierdzenie zapłaty należy dostarczyć do biblioteki szkolnej.1.      Do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie II gimnazjum:

tytuł podręcznika

cena

Język polski. Między nami

24,70 zł

Matematyka

24,70 zł

Śladami przeszłości

23,10 zł

Planeta Nowa 1

23,10 zł

Puls życia 1

23,10 zł 

Chemia Nowej Ery 1

23,10 zł

Gra muzyka

  8,20 zł

Sztuka tworzenia

  8,20 zł

New Voices

27,00 zł

Meine Deutschtour 1

23,10 zł

Matematyka 1: zbiór zadań

  8,10 zł

Chemia w zadaniach

  8,00 zł

Spotkania z fizyką cz. 1

11,55 zł

Spotkania z fizyką cz. 2

11,55 zł

Zwrot kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego zakupionego przez szkołę
ze środków dotacji celowej stanowi dochód szkoły/jednostki samorządu terytorialnego. Wpłaty należy dokonać zgodnie z wystawioną notą obciążeniową na rachunek dochodów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie,  numer rachunku  86 1020 3541 0000 5102 0291 6344. W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik do ……..  klasa ……..”.

Potwierdzenie zapłaty należy dostarczyć do biblioteki szkolnej.

 

2.      Do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie III gimnazjum:

tytuł podręcznika

cena

Język polski. Między nami

23,10 zł

Matematyka z plusem 3

24,10 zł

Śladami przeszłości 3

23,10 zł

Planeta Nowa 3

24,10 zł

Puls życia 3

24,10 zł

Chemia Nowej Ery 3

24,10 zł

New Voices 3, 4

23,10 zł

Meine Deutschtour 3

23,10 zł 

Spotkania z fizyką cz. 4

22,10 zł

WOS Dziś i jutro kl.1-3

15,00 zł

EDB. Żyję i działam bezpiecznie15,00 zł 

Zwrot kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego zakupionego przez szkołę
ze środków dotacji celowej stanowi dochód szkoły/jednostki samorządu terytorialnego. Wpłaty należy dokonać zgodnie z wystawioną notą obciążeniową na rachunek dochodów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie,  numer rachunku  86 1020 3541 0000 5102 0291 6344. W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik do ……..  klasa ……..”.

Potwierdzenie zapłaty należy dostarczyć do biblioteki szkolnej.

Utworzono za pomocą Mozello – to najłatwiejszy sposób tworzenia witryn internetowych.

 .
Darmowy licznik odwiedzin